ZVP RENTAL

Zemné, búracie a výkopové práce. Požičovňa strojov a náradia.

Ponuka strojov na prenájom

 • Barge: od 1.5 - 24t
 • Minibagre
 • Vibračné valce
 • Nakladače
 • Pracovné plošiny: do 12m

Minirýpadlá

Minibager je vďaka svojim rozmerom vhodný okrem iného aj pre zemné práce v stiesnených podmienkach.
 • Šírka stroja od 103 cm 
 • Maximálna hĺbka výkopu 3,5 m
Je vybavený mimoosným vybočením výložníka, čo umožňuje vykonávať zemné a výkopové práce tesne pozdĺž stien, plotov a pod. Vďaka gumovým pásom je minibager šetrný k povrchu na pozemku zákazníka (zámková dlažba a pod.).

Disponujeme podkopovými lyžicami šírky 30, 40, 50 cm. a svahovacou lyžicou šírky 100, 120 cm


Hyundai R35Z-9

JCB 8015

Hyundai R16-9

Bobcat 873

Hyundai R25Z-9AK


Bagre

Rýpadlá môžeme využiť mnohými spôsobmi: 

 • Kopanie zákopov, otvorov, základov, drážok pre inžinierske siete
 • Manipulácia s materiálom
 • Demolácie
 • Terénne práce, úpravy záhrad, hĺbenie pre čističky odpadových vôd bazény, šachty, žumpy, rieky

Naše Rypadlá:
 • Maximálna kopacia hĺbka: 10 000 mm
 • Podkopové lyžice o šírke: 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100cm, 200cm
 • Lopaty o objeme: 1 a 1.5 m³


JCB 4CX

 

JCB 190

JCB 3CX

 

JCB JS 240L

JCB 1110


Nožnicové pracovné plošiny

Nožnicové pracovné plošiny sú optimálne, ak nepotrebujete bočný dosah, ale veľkú plošinu a ak musíte prepraviť nahor veľa materiálu. Tieto plošiny sú pojazdné aj v zodvihnutom stave priamo z plošiny...

Haulotte Compact 12RTE

Iteco IT5980

Maltech

Všeobecné obchodné podmienky požičovne stavebnej mechanizácie a príslušenstva, náradia

 

Obsah

I. Všeobecné podmienky prenájmu      

II. Odovzdanie a preberanie

III. Preprava

IV. Práva a povinnosti nájomcu

V. Práva a povinnosti prenajímateľa

VI. Poškodenie, poruchy a súvisiace sankcie

VII. Záverečné ustanovenia

 

I. Všeobecné podmienky prenájmu

Nájomca sa zaväzuje používať stroje, náradie a príslušenstvo len na vlastné účely, t.j. nesmie ich v čase trvania zmluvy požičiavať inej organizácii alebo osobe.

Nájomca pri nesplnení všeobecných podmienok a nevrátení prenajatých strojov, náradia a príslušenstva súhlasí s výkonom exekúcie na vlastný majetok do hodnoty zapožičaného stroja a čiastky, ktorá mu vznikne z nájmu zvýšenú o ušlý zisk až do obstarania nového zapožičaného predmetu nájmu.

 

II. Odovzdanie a preberanie

Prenajímaný predmet nájmu môže byť odovzdaný do prenájmu len po predložení potrebných dokladov, podpísaní Zmluvy o prenájme a Všeobecných podmienok prenájmu a zaplatení ceny kaucie.

Odovzdávanie a preberanie vykonáva prenajímateľ, alebo  zástupca prenajímateľa za prítomnosti nájomcu.

Vyjadrenie prenajímateľa, alebo zástupcu prenajímateľa o technickom stave pri odovzdávaní a preberaní je záväzné pre obidve strany, skutočnosť ktorú nájomca potvrdí svojim podpisom na zmluve o prenájme.

Miestom odovzdávania a preberania sú priestory prenajímateľa na adrese jeho sídla.

 

III. Preprava

Prepravu strojov, náradia a príslušenstva zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, ak sa inač zmluvne nedohodne s prenajímateľom.

Nájomca je povinný prepravovaný predmet prenájmu a príslušenstvo zabezpečiť tak, aby nedošlo k strate, poškodeniu alebo zničeniu.

 

IV. Práva a povinnosti nájomcu

Nájomca zodpovedá za to, že prenajatý predmet prenájmu a príslušenstvo používa v súlade s účelom na ktorý je určený. Nájomca zodpovedá za to, že prenajatý predmet prenájmu a príslušenstvo bude prevádzkované odbornou obsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických a bezpečnostných predpisov (ktoré sú vždy priložene ku každému zapožičanému náradiu ), platných noriem, predpisov a zákonov na prevádzku.

Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady:

pohonné hmoty, resp. iný druh energie a mazadlá v zmysle technickej dokumentácie a návodu na obsluhu

kvalifikovanú obsluhu

revízie a kontroly (pri nájme nad 30 dní pokiaľ nie je dojednané inak)

prepravu ( pokiaľ nie je dojednané inak )

Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatého predmetu prenájmu a príslušenstva.

Nájomca je povinný umožniť kontrolným orgánom prenajímateľa prístup k prenajatým veciam za účelom vykonania kontroly. Nájomca má právo zúčastniť sa kontroly.

Nájomca je povinný priviesť na vyzvanie predmet prenájmu a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa na technické prehliadky a revízie na vlastné náklady.

Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek vstúpiť do priestoru v ktorom predpokladá, že sa predmet zmluvy nachádza, prevziať si ho a to aj v jeho neprítomnosti, za predpokladu, že nájomca nedodržiava podmienky zmluvy.

Nájomca znáša riziko porúch, zničenia, straty alebo predčasného opotrebenia predmetu nájmu.

Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať predmet nájmu tretej osobe alebo použiť predmet nájmu inak ako v súlade s dojednanými podmienkami tejto zmluvy.

Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi dôvod nevrátenia zapožičaného predmetu v dohodnutom termíne a zabezpečiť, aby zapožičaný predmet bol vrátený v čom najkratšom čase. V prípade neoznámenia dôvodu nevrátenia zapožičaného predmetu do 24 hod. od dohodnutého termínu vrátenia bude

považovane, že zo strany nájomcu je úmysel nevrátiť zapožičaný predmet, alebo došlo k strate či odcudzeniu zapožičaného tovaru zo strany nájomcu.

 

V. Práva a povinnosti prenajímateľa

Prenajímateľ má okrem iných práv vymedzených zmluvou a všeobecnými podmienkami i právo kontrolovať:

odbornú spôsobilosť obsluhy

dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu

technický stav

Prenajímateľ oboznámi minimálne 7 dní pred vykonaním technickej prehliadky, revízie nájomcovi, že je povinný priviesť predmet prenájmu a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa. Náklady znáša nájomca.

 

 

VI. Poškodenie, poruchy, havárie a s tým súvisiace sankcie

 Nájomca musí ihneď telefonicky alebo písomne ohlásiť prenajímateľovi každú poruchu alebo haváriu na telefóne číslo 0915 487 090,  0908 848 560, zvppozicovna@gmail.com . Oznámenie musí obsahovať – miesto kde sa nástroj nachádza, termín vzniku poruchy na náradí a jej stručný popis.

Krádež , stratu predmetu nájmu nahlásiť bezodkladne miestnemu oddeleniu polície, ihneď informovať prenajímateľa a prenajímateľovi doručiť písomné potvrdenie polície o oznámení tejto skutočnosti.

V prípade nejasnosti príčiny vyradenia stroja z prevádzky z titulu poškodenia, porúch alebo havárie, preskúma prenajímateľ okolnosti a mieru zavinenia a nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi toto preskúmanie a poskytnúť mu maximálnu súčinnosť a pravdivé informácie. V sporných prípadoch objedná prenajímateľ vyhotovenie znaleckého posudku na náklady nájomcu. Na základe zistených skutočností vyhotoví prenajímateľ zápis.

Prenajímateľ až do skončenia sporu neprevezme predmet prenájmu a príslušenstvo, takže nájomca je povinný hradiť nájomné.

V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie prenajatých zariadení a príslušenstva, ktoré boli zavinené nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia poruchy alebo poškodenia.

Poškodenie, poruchu, haváriu, nevrátenie, stratu alebo odcudzenie, ktoré z viny nájomcu vyradí zariadenie úplne z prevádzky, bude prenajímateľ požadovať zakúpenie druhého zariadenia, alebo zaplatenie nákladov spojených so zakúpením. Zároveň bude hradiť dohodnuté nájomné až do času, kedy bude k dispozícii nové zariadenie.

Nájomca musí uhradiť všetky nároky uplatňované proti prenajímateľovi za škody na osobách a majetku, ktoré boli zavinené strojmi, náradím a príslušenstva v dobe prenájmu.

Nájomca nesmie na zariadeniach a príslušenstve robiť žiadne zásahy, opravy alebo úpravy.

Prenajímateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky podľa zmluvy a jej príloh v celom rozsahu z kaucie.

Nájomca má nárok na vrátenie kaucie len v prípade, že prenajímateľovi odovzdá predmet nájmu riadne a včas, funkčný, v nepoškodenom stave a vrátane príslušenstva.

 

VII. Záverečné ustanovenia

Pri prenájme sa nájomné účtuje za každý deň, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Nájomné sa účtuje za sviatky, soboty, nedele, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Pri technických prehliadkach a revíziách sa nájomné za príslušný deň neúčtuje, pokiaľ čistý čas prehliadky alebo revízie presiahol 4 hodiny.

Pri prestojoch zapríčinených zlými poveternostnými podmienkami, vyššou mocou alebo pri nedostatočnom využívaní predmetu prenájmu a príslušenstva sa neposkytuje zľava za prenájom.

V prípade, že nájomca použije predmet nájmu v rozpore s dojednaným účelom, s návodom na obsluhu, servisnými podmienkami alebo prenechá predmet nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa tretej osobe, prípadne ho použije v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený túto zmluvu okamžite zrušiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok prenajímateľa na zaplatenie nájomného, ušlého zisku a náhradu škody.

Tieto upravené podmienky prenájmu náradia, strojov a príslušenstva tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme a nadobúdajú platnosť 

od 01.03.2024